قیمت روز مصالح

نام کالا

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,950

+0.3%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

184,410

-2.4%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

+0.3%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,950

+0.3%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,950

+0.3%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

184,410

0

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

176,110

-0.3%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

176,110

-0.3%

 

نام کالا

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

180,720

0

میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران

1401/10/5

183,490

+0.5%

میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

177,030

0

میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

1401/10/5

178,880

0

 

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
182,240
+1.0%
 
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
182,240
+1.0%
 
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
180,870
+1.0%
 
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
180,870
+1.0%
 
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
180,870
+1.0%
 
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
180,870
+1.0%
 
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم1401/10/5
181,330
+1.0%
 
میلگرد ساده5.5کلافA1کارخانهکیلوگرم1401/10/5
200,000
+0.5%
 
میلگرد ساده6.5کلافA1کارخانهکیلوگرم1401/10/5
214,680
+0.4%

سایز

برند

حالت

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

1250

گیلان

رول

کارخانه

1401/10/5

205,970

+14.0%

1000

گیلان

رول

کارخانه

1401/10/5

207,340

+7.1%

6000*1250

فولاد سهند

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

175,230

0

6000*1250

گیلان

شیت

بنگاه تهران

1401/10/5

216,060

+6.8%

6000*1200

قطعات

شیت

بنگاه تهران

1401/10/5

221,560

+2.5%

6000*1200

قطعات

شیت

کارخانه

1401/10/5

221,560

+2.5%

6000*1000

نورد اصفهان

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

195,880

+2.4%

1500

فولاد مبارکه

رول

کارخانه

1401/10/5

246,790

+1.5%

12000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

238,540

0

6000*1250

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

185,330

0

6000*1500

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

226,150

0

6000*1500

فولاد مبارکه

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

254,130

+0.7%

6000*1500

کاویان

فابريك

بنگاه تهران

1401/9/14

206,890

0

6000*1500

فولاد مبارکه

برش خورده

بنگاه تهران

1401/10/5

255,970

+3.3%

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

238,540

0

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

246,340

+0.4%

 

سایز

برند

حالت

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

6000*1250

فولاد درخشان

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

193,580

0

6000*1250

خرم آباد

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

187,160

0

6000*1000

نورد اصفهان

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

191,290

+2.5%

12000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

233,950

0

6000*1250

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

192,210

0

6000*1250

کاویان

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

208,720

0

6000*1500

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

221,560

0

6000*1500

کاویان

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

233,490

0

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

233,950

0

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

242,670

0

 

سایز

برند

حالت

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

6000*1250

خرم آباد

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

187,160

0

6000*1250

فولاد درخشان

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

193,580

0

6000*1000

نورد اصفهان

فابریک

بنگاه تهران

1401/10/5

191,290

+2.5%

12000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

233,950

0

12000*2000

اکسین اهواز

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

242,670

0

6000*1250

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

188,540

0

6000*1250

کاویان

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

206,890

0

6000*1500

کاویان

فابريك

کارخانه

1401/10/5

216,060

0

6000*1500

کاویان

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

232,570

0

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

کارخانه

1401/10/5

233,950

0

6000*2000

اکسین اهواز

فابريك

بنگاه تهران

1401/10/5

242,670

0

 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

نام کالا

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 

1401/10/5

32,045,880

+0.1%

تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

31,495,420

+0.1%

تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه

1401/10/5

193,570

+1.4%

تیرآهن 16 کرمانشاه  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

28,926,610

+0.1%

تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

32,596,340

+0.1%

تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

36,238,540

+0.8%

تیرآهن 16 بناب  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

29,385,330

+0.1%

تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران

1401/10/5

32,596,340

+0.1%

تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری

1401/10/5

37,426,610

+0.7%

 

نام کالا

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران

1401/10/5

38,100,920

+0.1%

تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

46,330,280

0

تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری

1401/10/5

47,110,100

+0.6%

تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

40,394,500

+0.1%

تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران

1401/10/5

40,394,500

+0.1%

تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه

1401/10/5

202,760

+1.4%

 

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

20

12 متری

شاخه

بنگاه تهران

1401/10/5

57,798,170

-0.2%

20

12 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

212,850

+1.3%

20

12 متری

شاخه

بنگاه اصفهان

1401/10/5

59,899,090

+0.5%

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

22

12 متری

شاخه

بنگاه تهران

1401/10/5

65,596,340

+0.7%

22

12 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

212,850

+1.3%

22

12 متری

شاخه

بنگاه اصفهان

1401/10/5

64,486,240

+0.4%

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

24

12 متری

شاخه

بنگاه اصفهان

1401/10/5

73,660,560

+0.4%

24

12 متری

شاخه

بنگاه تهران

1401/10/5

75,688,080

+1.9%

24

12 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

207,250

+1.3%

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

27

12 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

195,230

+1.4%

27

12 متری

شاخه

بنگاه اصفهان

1401/10/5

83,752,300

+0.3%

27

12 متری

شاخه

بنگاه تهران

1401/10/5

83,486,240

0

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

6

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

6

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,070

+1.0%

8

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

8

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,070

+1.0%

10

12 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

184,810

+1.0%

10

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

10

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,070

+1.0%

12

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

14

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

8

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

191,780

0

10

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

191,780

0

12

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

191,780

0

14

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

191,780

0

16

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

189,940

0

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

8

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

10

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

12

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

14

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

16

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

18

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

224,780

+4.3%

20

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

243,120

0

22

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

229,360

0

24

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

229,360

0

 

 

سایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

4

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

476,340

0

5

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

472,020

0

8

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

10

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

12

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

14

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

16

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

18

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

20

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

435,050

0

22

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

24

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

462,850

0

26

12 متری

کیلوگرم

-

1401/10/5

481,380

0

28

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

481,380

0

30

12 متری

کیلوگرم

-

1401/10/5

490,650

0

32

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

638,900

0

35

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

509,180

0

38

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

477,670

0

40

12 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

509,180

0

65

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

490,650

0

 

ایز

حالت

واحد

محل تحویل

تاریخ بروزرسانی

قیمت (ریال)

نوسانات

6

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,580

+1.0%

6

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

208,490

0

8

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

202,000

0

8

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,580

+1.0%

10

6 متری

کیلوگرم

کارخانه

1401/10/5

193,580

+1.0%

10

6 متری

کیلوگرم

بنگاه تهران

1401/10/5

199,230

0