1. مجتمع مسکونی

  2. مجتمع اداری

  3. مجموعه صنایع آموزشی

  4. بیلبورد تبلیغاتی

 
 
نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 
 
در این قسمت تعدادی از نشریات پرکاربرد سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ی عمران قرار داده شده است.
 
 
 
  • نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری