1. مجتمع مسکونی

  2. مجتمع اداری

  3. مجموعه صنایع آموزشی

  4. بیلبورد تبلیغاتی

 
کنترل سازه های طراحی شده
 
 

در طراحی سازه سه عامل وجود دارد:

1- استحکام طرح برای بارهای وارده

2- استحکام طرح برای بارهای بهره برداری

3- اقتصادی بودن طرح با تامین سطح ایمنی کامل

متاسفانه مشاهده شده است که در اکثر مواقع طرح های ارائه شده فقط برای استحکام طرح در برابر بارهای جانبی و ثقلی و بدون در نظر گرفتن سطح بهره برداری و همچنین اقتصاد پروژه طراحی گردیده است. گروه تخصصی ما با بررسی طراحی سازه ، ایرادات احتمالی و همچنین میزان کاهش مصالح فولادی و بتنی را بررسی و اعلام میکند.